Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

Ana Sayfa Gündem Ekonomi Siyaset Basında Bugün Kulis Araştırma Dosyaları Arşiv

 


ELAZIĞ’IN SORUNLARINA BAKMAKLA, ELAZIĞ’IN SORUNLARINI GÖRMEK AYNI ŞEY DEĞİLDİR...

haberler.gif (647 bytes)

Elaziz.NET Haber Merkezi.
Tel: 0424.237 90 99
233 28 88

    Elazığ Geleceği Üzerine Oynanan Oyunlar 2 ...

Cezmi OrkunELAZIĞ’IN SORUNLARINA BAKMAKLA, ELAZIĞ’IN SORUNLARINI GÖRMEK AYNI ŞEY DEĞİLDİR

İlimizde  özellikle son dönemlerde hemen,hemen her alanda kendini iyiden iyiye hissettiren ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların temelindeki problemlerin çözümünün  siyasi kararlar gerektirdiği,  fakat bu kararların ilimiz menfaatleri doğrultusunda alınmasına vesile olabilecek vizyon sahibi Elazığ siyasilerinin mecliste temsil yeteneğinden yoksun olması , gerçekte hak ettiği yerin çok uzağında bir  ELAZIĞ  oluşturmuştur. Problemlerin temelinde;

İlimizin 1999 yılı için fert başına GSYİH payı  2439 ABD dolarıdır. Oysa  bu oran Malatya için 1711 ABD doları, Diyarbakır için ise 1659 ABD dolarıdır. Elazığ’ın bu iki ilden Ekonomik ve Sosyal Yaşam düzeyi bakımından  çok geri  olmasına rağmen GSYİH paylar tam tersini göstermektedir.Bu  çarpıklığın nedenleri incelendiğinde, GSYİH payını arttıran parametrelerin  başında geçmişte ilimize yapılan yatırım bedellerinin yansıtılması yatmaktadır. Bu da ilimizin olası teşviklerinin önlenmesi sonucunu doğurmakta ve ilimiz adeta cezalandırılmaktadır.

Ekonomisi tamamen memur ve işçi maaşlarına endekslenmiş durumda olan Elazığ,ülkemiz ekonomisindeki olumsuzluklar da dikkate alındığında adeta tükenen bir il konumuna taşınmış olup Defterdarlığımıza kayıtlı işyerlerinin, 2001 yılı sonu itibarı ile son dört yılda % 37’si kapanmıştır. Bu istatistikler çerçevesinde 2002 yılı sonuna kadar ise yeni açılan işyerlerinin % 92’si daha kapanmış olacaktır.  Bu oranlar “ İLİMİZİN ÇÖKÜŞÜNܔ  ifade etmektedir.

özellikle son yıllarda uygulanmakta olan bir planın parçası çerçevesinde küçük  esnaf başta olmak üzere, imalat ve sanayi tesisleri ve Bölge Müdürlükleri birer,birer ortadan kaldırılmaktadır. İlimiz üzerinde oynanmakta olan oyunlar sonucunda ;

·        Proje kapsamında olan ve yatırım programına alınan çeşitli sektörlere

(Tarım, Çevre, Enerji, İmalat ve Sanayi v.s) hizmet verecek yatırımların tamamı devre dışı bırakılmıştır.

·        İstihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile ilgili yasalar

kapsamına dahil edilmeyen ve KOBİ yatırımlarında devlet yardımından yararlanacak “acil destek kapsamındaki” iller arasına Bakanlar Kurulu kararı ile dahil edilen ilimiz KOBİ’ leri,ekonomik destekten  tamamen yoksun bırakılmış , yatırım ve işletme kredilerinden istifade etmeleri engellenmiştir. Böylelikle, yatırım sahipleri yarım kalan  yatırımlarını  tamamlayamamış ve faaliyetlerini durdurmuştur. Faaliyetlerini devam ettiren KOBİ’ler ise çok düşük kapasite ile işlerini sürdürmektedir.

·        Halen günümüzde çalışmalarını sürdürmekte olan kamu kuruluşları,  üretim

politikalarının yetersizliği nedeniyle bu tesislerde, çok büyük boyutlarda zarar etmeye başlamıştır.  Bunun sonucu olarak, bu kurumların özelleştirme kapsamında elden çıkartılması veya kapatılması çalışmaları toplumda belirsizliği başlatmış ve bu belirsizlik sosyal ve ekonomik anlamda ciddi kaygıların oluşmasına sebep olarak toplum psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir. (5.Nisan.2002 tarih ve 24717 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yer alan Bakanlar Kurulu Kararı ile 32 kuruma ait 568 Bölge Müdürlüğünün kapatılması kararlaştırılmıştır. İlimizdeki Bölge Müdürlükleri bu karar gereği 31 Mayıs 2003 yılına kadar kapatılmış olacaktır. Bu operasyon sonucu ilimiz ekonomisine girdi sağlayan memur ve işçi sayısı Önemli oranda azalacaktır.)

·        Doğu Anadolu Bölgesinin merkezi konumunda bulunan ilimiz, kültürel ve

tarihi zenginlikleri sayesinde Anadolu’nun medeniyetler şehri olma özelliğini yakın zamana kadar taşıyabilmiştir. Ancak; eşsiz tarihi zenginliklere sahip olan Elazığ’ımız, bacasız sanayi olarak değerlendirilen turizmden, yeterince tanıtılamaması ve altyapı eksikliği nedeniyle istifade edememektedir.

·        57.  Ecevit  hükümetinin  Uluslararası  Para  Fonu’na  (IMF)  3.nisan.2002

tarihinde verdiği iyi niyet mektubunda  “16. Piyasa şartları iyileştikçe özelleştirmeye yeni ivme kazandıracagız.” Başlıklı bölümünde TEKEL’in, tütün ve alkollü içeceklerle ilgili işletmelerinin yeniden yapılandırma ve şirketleşme çalışmaları ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin özelleştirme stratejisinin belirlenmesi konularındaki çalışmalar devam etmektedir. ....... ifadesi yeralmaktadır.

Bu çerçevede Elazığ şeker fabrikasının özelleştirme idaresine devri ile ilgili bakanlar kurulu kararına esas işlemler ile Elazığ Tekel Şarap Fabrikasının özelleştirilmesine esas planlama çalışması  2002 yılı başında başlatılmıştır. Ayrıca; aynı niyet mektubunda özelleştirme idaresinin lisansları Eti Holdingden devralınır alınmaz (ki lisanslar mayıs-2002 de devralınmıştır.), portföyünde bulunan ETİ KROM A.Ş.’nin satış işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

·        Elazığ Hayvan Ürünleri Organize Sanayi ile Elazığ Besi Organize Sanayi

Bölgesi alt ve üst yapı yatırımları için gerekli bakanlık kredisine işlerlik kazandırılamadığından atıl bir durumda bekletilmekte olup Tarımsal alanlarda üretime esas konulardaki teşvikler de tamamen yetersizdir. (seracılık,tatlı su balıkçılığı,arıcılık,v.s..)

·        Sosyal ve kültürel amaçlı tesislerle ilgili projeler (spor salonu,kapalı yüzme

havuzu, kültür merkezi inşaatı,güney çevre yolu projesi v.s) , Tarımsal sulama projeleri, Sivrice kanalizasyon projesi ve Doğu Anadolu Su havzası rehabilitasyon projesi ; kendi alanlarındaki çalışmalar için gerekli mali destek ve kaynak aktarımı yeterli olmadığı için atıl vaziyette bekletilmektedir. 

·        Madencilik faaliyetlerinin yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak

tedbirler süratle alınmalıdır. Elazığ ili genelinde rezerv durumları dikkate alındığında ilin ekonomik yapısında bu yer altı kaynaklarının önemli bir yer tutacağı aşikardır. Teknoloji yıpranmışlığına dayalı oluşan verim düşüklüğü sonucu kapatılan maden tesislerinin yeniden gözden geçirilmesi gereği vardır.

Ancak bu konularda hiçbir çalışma yapılmamaktadır.(örneğin; Baskil ilçesinin güneyinde Nazaruşağı köyü civarında irili ufaklı 28 adet kuvars damarı incelenmiş ve mikroskobik çalışmalar sonucunda altın minareli belirlenmiştir. “yüzeyde cevher kalınlığı 0.5 m, derinliği 10 m alındığında ortalama % 0.98 bakır, 1.09 gr/ton altın tenörlü 19.628,5 ton muhtemel rezerv hesaplanmıştır. Yani; Bölgemizde hammadde veya yarı mamul olarak üretilen madenlerin mamul hale getirilmesi ve bunlarla ilgili sanayi kuruluşlarının ilimizde tesisi bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır.)

·        Mermer entegre tesisleri için yapılacak yatırım giderlerinin geri ödemeleri

karlılık nedeniyle çok hızlı olacağından, Bölge mermerlerini işleyecek tesislerin kurulabilmesi için gerekli yatırım ve işletme kredilerinin temini gerekmektedir.

Yukarıda kısmen belirtilen problemler çözümsüz bir hal almıştır. Bu problemlerin çözümü ve ilimiz ekonomisinin tüm sektörlerde sürekli bir canlılık kazanmasını teminen ÇÖZÜM ÖNERİLERİ;

a. Yerli ve yabancı sermayenin ilimiz ekonomisine aktarılması amacı ile Elazığ’ın 4325 sayılı istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi hakkındaki kanun ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri kanunu kapsamına alınması sağlanmalıdır.

b Bakanlar kurulu kararı ile Devlet yardımından yararlanacak “acil destek kapsamındaki” iller arasına alınan Elazığ da, KOBİ ’lerin bu yasadaki istisnalardan azami oranda faydalanmaları için Devletin öncülüğünde ÇOK ORTAKLI bir yapı oluşturulmak suretiyle SANAYİ’ de önemli adımların atılması sağlanmalı ve buradan sağlanan kredilerin organizasyonu sonucu  ilimiz ekonomik hareketine ivme kazandırılmalıdır.

c.      2002 yılı ilk yarısında iptal edilen mavi bayrak ödülünü sürekli kılmak için

Hazar gölü  “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmeli ve turistik tesisler için gerekli altyapıya kavuşturulmalıdır. Bu altyapı çalışmalarıyla birlikte Elazığ turizmi için vazgeçilmez  tarihi değerlerden de azami oranda katkı sağlanmalıdır. Bu nedenle; Tarihi değerlerin tamamının süratle restore edilmeleri ve turizme açılmaları gerekmektedir.

d.     Yeraltı madenlerinin yer üstüne çıkarılarak ekonomiye,kazandırılmasını

temin için yeni bir çalışma süratle başlatılmalıdır. Bu çalışmalar çerçevesinde çözüm yollarından biri olarak; devletin elinde bulunan muhtelif sahalara ait ruhsatların, içinde yer alabilen çeşitli madenlerin daha küçük çapta işletme gerektiren mantık çerçevesinde yöre madenciliğine hizmet etmek üzere o yöre madencilerini teşvik edici tedbirler süratle alınmalıdır.

e.  Sanayi tesislerince kullanılmakta olan enerji tüketimi giderlerdeki

en önemli kalemi oluşturmaktadır. (örneğin;Ferrokrom tesisinin 2001 yılı elektrik enerjisi ortalama toplam tüketim miktarı 39.597.720 KWH’ dir.) Tüm sanayi tesislerine (organize sanayi bölgesindeki tesisler, Ferrokrom,Çimento Fabrikası v.s) kesintisiz elektrik enerjisi temin etmek için Doğalgaz  enerji santrali kurmak ve işletmek yönündeki teknik ve idari çalışmalar  süratle başlatılmalıdır. 

Bu çalışmaların sonucunda üretilecek enerjinin ihtiyaca cevap vermeyen eksik kısmı, üretim bedeli üzerinden devletçe üretilmekte olan elektrik enerjisinden karşılanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar ise, mevcut tesisin dünya piyasası ile rekabet edebilmesini teminen elektrik enerjisine uygulanan sübvansiyon oranının arttırılması veya enerji fiyatlarının hammadde fiyatlarına endekslenmesi sağlanmalıdır.

Bilindiği gibi demokrasi içerisinde problemleri çözmenin yolu siyasetten geçer,siyasetçilerin problemleri çözmek üzere bürokrasi mekanizmalarını harekete geçirebilmeleri için öncelikle bölgelerinin ve ülkemizin sorunlarını çok iyi bilmeleri gerekir. Bunu bilmek yetmez, çözüm önerilerini de ortaya koymaları gerekir.

Öyleyse; Elazığlı siyasetçilerimiz, ELAZIĞ problemlerinin neresinde?

Sorunlar ve bunlarla ilgili çözümleri de sağlıklı bir şekilde irtibatlandırabilmek için okumak,araştırmak,çalışmak ve ısrarlı takip gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde çözülemeyen mevcut sorunlarımıza  bu sorunları çözemeyen çapsız siyasetçilerimizin varlığı sorunu da eklenmektedir. Yani; bu şu anlama gelmektedir. Mevcut problemlerin çözümü olamıyorsan, o problemlerin bir parçası oluyorsun demektir.

İKTİDAR MAZERET YERİ DEĞİLDİR MAHARET ve MARİFET YERİDİR. 


gazetesayfa.gif (565 bytes) Araştırma...
Emekli Genel Müdür - DYP Eski Milletvekili Adayı: Cezmi ORKUN -
cezmiorkun@hotmail.com

Haber... www.elaziz.net/haber - 21/02/2002

Elaziz.net Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Üyesidir.
www.elaziz.net Haber Merkezi. Tel: 0.424.237 90 99 - 233 28 88 - Fax: 233 21 81
Haber Arşivi  |  Haber Kaynak  |  Haber Ana Sayfa